Oświadczenie o ochronie prywatności.

Tabela treści


  Oświadczenie o ochronie prywatności.
  Wersja: 01/03/2021

  W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności przekazujemy informacje na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej oraz naszej aplikacji („Aplikacja”).

  Kto jest administratorem na podstawie prawa o ochronie danych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem, w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”) jest:

  wefox Insurance AG

  Aeulestrasse 56
  9490 Vaduz
  Liechtenstein

  Jak można się skontaktować z inspektorem ochrony danych wefox Insurance AG?

  Z naszym inspektorem ochrony danych i przedstawicielem w UE można się skontaktować pod następującym adresem:

  wefox Group Services (GER) GmbH

  Inspektor ochrony danych
  Am Karlsbad 16
  10785 Berlin
  Niemcy

  Email: dataprotection@wefox.com

  W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) w szczególności zgodnie z RODO, przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz .U. z 2020 poz. 895 z późn. zm.), odpowiednimi przepisami o ochronie danych oraz wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Przetwarzanie Twoich danych jest ściśle związane z istnieniem co najmniej jednego z następujących wymogów i zasad:

  Wypełnianie zobowiązań umownych i podejmowanie działań przedumownych

  Przetwarzamy Twoje dane w celu wypełnienia zobowiązań umownych i podejmowania działań przedumownych, por. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Bez przetwarzania przez nas Twoich danych niemożliwe byłoby podpisanie i wykonywanie umowy ubezpieczenia. Jeżeli wnioskujesz o objęcie ochroną ubezpieczeniową, potrzebujemy przekazywanych przez Ciebie informacji w celu zawarcia umowy oraz oceny ponoszonego przez nas ryzyka. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przetwarzamy te dane w celu realizacji stosunku umownego, np. do wystawienia polisy lub faktury. W przypadku szkody wymagamy od Ciebie dodatkowych informacji, np. w celu sprawdzenia naszego obowiązku interwencji i wysokości szkody.

  Na podstawie Twojej zgody

  Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie, por. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po wyrażeniu przez Ciebie zgody będziemy Ci przesyłać newslettery. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać.

  W oparciu o nasz uzasadniony interes

  Przetwarzamy również Twoje dane w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Może to być wymagane w szczególności w celu: zagwarantowania bezpieczeństwa IT i operacji informatycznych; zapobiegania działaniom przestępczym i prowadzenia związanych z nimi dochodzeń (np. poprzez tzw. scoring), w szczególności wykorzystujemy analizę danych do identyfikacji informacji mogących wskazywać na oszustwo ubezpieczeniowe; wykorzystywania danych do dalszego rozwijania oprogramowania służącego do przetwarzania oraz do testowania nowego oprogramowania. Przetwarzamy również Twoje dane w celu reklamowania naszych produktów ubezpieczeniowych oraz do badań (ankiet) rynku i opinii. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane do celów kontroli finansowej w statystykach przychodów. Statystyki te są częściowo przeznaczone do analiz wewnętrznych, ale przekazujemy je również kierownikom sprzedaży. Inne transakcje, w których przetwarzamy Twoje dane obejmują ocenę szkód i reklamacji (kontrola szkód i zarządzanie reklamacjami), jak również w przypadku transferów portfolio.

  W oparciu o przepisy ustawowe

  Ponadto przetwarzamy Twoje dane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak wymogi regulacyjne lub zobowiązania handlowe i podatkowe. Podstawą prawną tego przetwarzania są odpowiednie przepisy prawa w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane w celu innym niż wskazany powyżej, wcześniej Cię o tym poinformujemy zgodnie z przepisami ustawowymi.

  Kiedy i w ramach jakich procesów będzie dochodzić do przetwarzania Twoich danych?

  Zbieranie danych w momencie uzyskiwania przez Ciebie dostępu do naszej strony internetowej i Aplikacji

  W momencie uzyskiwania przez Ciebie dostępu do naszej strony internetowej i aplikacji, Twoja przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje dane wyłącznie do celów informacyjnych lub z przyczyn technicznych związanych z działaniem strony internetowej i aplikacji, w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania oraz stabilności i bezpieczeństwa. Następujące dane są przechowywane oddzielnie od innych danych, które możesz nam przesłać:

  Adres IP

  Data i godzina dostępu,

  Status dostępu/kod statusu http
  Rodzaj/wersja/język przeglądarki Wykorzystywany system operacyjny,

  Adres URL poprzednio odwiedzonej strony internetowej

  Objętość danych przesłanych w każdym przypadku.

  Dane te są przechowywane wyłącznie ze względów technicznych i można je przypisać konkretnej osobie wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Podstawą prawną tego przetwarzania jest w szczególności wykonanie umowy i podejmowanie działań przedumownych.

  Rejestracja i utworzenie konta użytkownika; logowanie

  Abyś mógł korzystać ze wszystkich zalet naszej strony internetowej, konieczna będzie rejestracja, a tym samym wprowadzenie określonych danych osobowych. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednak bez wprowadzania tych danych niemożliwe będzie pełne korzystanie z naszej strony internetowej. Dotyczy to danych osobowych podanych przez Ciebie przy rejestracji konta użytkownika, takich jak:

  Nazwisko i imię,

  Adres,

  Adres e-mail,

  Numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy),

  Data urodzenia (data, miejsce, nazwisko rodowe).

  Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie zobowiązań umownych.

  Obliczanie oferty za pośrednictwem naszej strony internetowej lub Aplikacji

  Jeżeli posiadasz ofertę obliczoną za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprosimy Cię o podanie danych osobowych, takich jak:

  Nazwisko i imię,

  Adres,

  Adres e-mail,

  Numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy),

  Data urodzenia (data, miejsce, nazwisko rodowe).

  Wymagamy podania tych danych w celu obliczenia Twojej osobistej oferty, a jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty – w celu zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja działań (przed)umownych oraz zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów.

  Wykorzystanie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej przez zarejestrowanych użytkowników ubezpieczonych przez wefox Insurance AG

  W przypadku zawarcia z nami umowy ubezpieczenia będziemy wykorzystywać wyłącznie dane ujawnione przez Ciebie albo dane ujawnione przez osoby trzecie za Twoją zgodą. Podstawą prawną tego przetwarzania są w szczególności postanowienia umowy, działania przedumowne lub Twoja zgoda oraz ochrona prawnie uzasadnionych interesów. Dane te obejmują w szczególności:

  Imiona i nazwiska oraz kompletne dane adresowe,

  Numer telefonu stacjonarnego i/lub numer telefonu komórkowego,

  Adres e-mail,

  Datę urodzenia (data, miejsce, nazwisko rodowe).

  W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mogą być również wykorzystywane wszelkie rodzaje informacji istotnych z punktu widzenia ubezpieczenia, takie jak dane o szkodach lub dane pojazdu.

  Wszystkie dane przekazywane przez Ciebie są wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

  Zawarcie i wykonywanie zawartej z nami umowy ubezpieczenia oraz zarządzanie umowami i likwidacja szkód, zgodnie z opisem zawartym w warunkach ubezpieczenia

  Wysyłanie reklam, chyba że nie wyraziłeś/aś na to zgody. Każdorazowo zbierając dane oraz w każdej wiadomości e-mail/newsletterze reklamowym umożliwiamy Ci zgłoszenie sprzeciwu wobec wysyłania reklam, w dowolnym momencie i bez ponoszenia dalszych kosztów.

  Jeżeli zechcesz opłacać bieżące składki z tytułu zawartej z nami umowy ubezpieczenia korzystając z karty kredytowej, powinieneś/aś podać odpowiednie dane dotyczące karty kredytowej na naszej stronie internetowej lub w aplikacji. Dane dotyczące kart kredytowych podane przez Ciebie nie są przechowywane przez nas, ale przez naszego dostawcę usług płatniczych, w certyfikowanej infrastrukturze spełniającej standardy bezpieczeństwa branży kart płatniczych (PCI). Zarządzamy wyłącznie aliasem karty kredytowej, który jest powiązany z danymi karty kredytowej dostawcy usług płatniczych.

  Pliki cookie

  Poniżej wymieniono narzędzia, które wykorzystujemy do doskonalenia naszych produktów lub do optymalizacji interakcji klientów na naszej stronie internetowej i w naszej Aplikacji.

  Wymienione narzędzia przechowują pliki cookie. Pliki cookie są plikami przechowywanymi na Twoim urządzeniu, które umożliwiają ponowne rozpoznanie użytkownika oraz służą doskonaleniu oferty cyfrowej pod kątem skuteczności i przyjazności dla użytkownika.

  Naszą stronę internetową można przeglądać również bez plików cookie. Można też skorzystać z ustawień w naszym banerze plików cookie, aby zdecydować, które kategorie plików cookie mają być akceptowane.

  Aby całkowicie uniemożliwić przeglądarce korzystanie z plików cookie, można dezaktywować ich obsługę korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ponadto pliki cookie, które zostały już zapisane, można w dowolnym momencie usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Opcja ta jest dostępna we wszystkich standardowych przeglądarkach internetowych. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć lub usunąć pliki cookie, można skorzystać z funkcji pomocy w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy uwagę, że dezaktywacja/usunięcie plików cookie może spowodować, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej przestaną w pełni działać. Pliki cookie, które mogą być wymagane dla określonych funkcji naszej strony internetowej, przedstawiono poniżej. Ponadto dezaktywacja/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki internetowej wykorzystywanej w danym przypadku. W momencie korzystania z innych przeglądarek internetowych należy zatem odpowiednio powtórzyć proces dezaktywacji/usunięcia plików cookie.

  Dane są przechowywane przez plik cookie do końca okresu trwałości (okresu przechowywania) danego pliku cookie lub do momentu jego usunięcia przez Ciebie.

  Więcej informacji można znaleźć w odpowiednim oświadczeniu o ochronie prywatności konkretnego dostawcy.

  Pliki cookie do analityki internetowej

  Wykorzystujemy Twoje informacje w ramach analizy stron internetowych, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla użytkownika oraz do prowadzenia badań rynkowych. W tym celu wykorzystujemy narzędzia do analityki internetowej. Narzędzia te nie korzystają z Twojego adresu IP albo korzystają z jego skróconej formy. Te analityczne pliki cookie są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy prawnie uzasadniony interes polegający na analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

  Google Analytics i Google Tag Manager

  Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics i Google Tag Manager, usług analityki internetowej świadczonych przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej „Google”).

  Informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej generowane przez pliki cookie w Google Analytics i Google Tag Manager są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na polecenie operatora niniejszej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z tej strony, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany z Twojej przeglądarki w kontekście Google Analytics i Google Tag Manager nie jest powiązany z innymi danymi Google. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: polisy google

  Mixpanel

  Aby uzyskać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, zintegrowaliśmy z nią również usługę Mixpanel. Mixpanel jest usługą analityki internetowej obsługiwaną przez Mixpanel, Inc., 405 Howard St, Floor 2, San Francisco, CA 94105, USA. Mixpanel zapisuje na Twoim urządzeniu stały plik cookie, który dodatkowo rejestruje Twoje zachowanie na stronie internetowej. Następnie Mixpanel analizuje te dane i przekazuje je nam. Mixpanel zbiera i przechowuje dane dotyczące użytkowania w profilach pseudonimizowanych. Nie łączymy ich z danymi osobowymi. Dane te pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa jako całość; następnie możemy zadecydować, czy konieczne lub zalecane są zmiany, w szczególności w celu zwiększenia przyjazności dla użytkownika.

  Aby uniemożliwić usłudze Mixpanel zbieranie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowania, można wyłączyć tę usługę na stronie internetowej, poprzez zapisanie pliku opt-out cookie. Zwracamy uwagę, że zapisanie tego pliku cookie ma wpływ wyłącznie na aktualnie używaną przeglądarkę. Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych w innych przeglądarkach jest możliwe do czasu dezaktywacji Mixpanel również dla nich. Zbieranie danych dotyczących użytkowania będzie ponownie możliwe po usunięciu pliku opt-out cookie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Mixpanel można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności Mixpanel.

  NewRelic

  Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę usługi analityki internetowej NewRelic. Usługa ta jest świadczona przez NewRelic Inc., 188 Spear Street, Suite, 1200 San Francisco, CA, 94105, USA. Umożliwia ona zbieranie statystycznych ocen szybkości działania naszej strony internetowej. Wtyczka informuje NewRelic, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty. W przypadku zalogowania do usługi NewRelic jako użytkownik, NewRelic może powiązać wizytę z Twoim kontem w NewRelic. Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem NewRelic, NewRelic nadal ma możliwość wyszukiwania i przechowywania Twojego adresu IP. Cel i zakres zbierania danych oraz informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych przez NewRelic znajdują się w informacjach o ochronie prywatności NewRelic.

  Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem NewRelic ale nie chcesz, aby firma NewRelic zbierała informacje o Tobie na naszych stronach w celu powiązania Ciebie z Twoimi danymi przechowywanymi przez NewRelic, powinieneś/aś przed odwiedzeniem naszych stron wylogować się z NewRelic.

  Pliki cookie do celów reklamowych

  Wykorzystujemy również Twoje informacje w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań. W tym celu korzystamy z następujących narzędzi wykorzystujących Twój adres IP (w formie skróconej lub nieskróconej). Podstawą do korzystania z tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Dowiedz się więcej o narzędziach, które wykorzystujemy w tym celu.

  Śledzenie konwersji Google AdWords

  Wefox wykorzystuje internetową ofertę reklamową Google „Google AdWords” oraz, w kontekście Google AdWords, śledzenie konwersji. Śledzenie konwersji Google jest usługą analityczną świadczoną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, na Twoim komputerze zapisywany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie wygasają po 90 dniach i nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeżeliodwiedzasz określone strony na naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i nasza firma może rozpoznać, żekliknąłeś/aś na reklamę i zostałeś/aś przekierowany/a na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Informacje zebrane przy użyciu plików cookie konwersji są wykorzystywane do generowania dla nas statystyk dotyczących konwersji. Dzięki temu poznamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie dojdzie jednak do przekazywania żadnych informacji umożliwiających identyfikację pojedynczych użytkowników. Można zrezygnować z reklamy spersonalizowanej na stronie w ustawieniach reklam Google. Dodatkowe informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych są dostępne pod adresem: przetwarzanie Twoich danych.

  Google DoubleClick

  Retargeting Google wykorzystuje pliki cookie double-click. Umożliwia to wyświetlanie Ci reklam oraz ich optymalizację i ocenę na podstawie Twoich wcześniejszych wizyt na tej stronie internetowej, poprzez zbieranie i przechowywanie informacji na temat Twoich zachowań, w formie pseudonimizowanej, w celach marketingowych. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie ukierunkowanych rekomendacji dotyczących produktów w formie banerów reklamowych na innych stronach internetowych. W żadnym wypadku nie łączymy tych informacji z Twoimi danymi pochodzącymi z relacji z klientem ani nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji Ciebie jako odwiedzającego/ą niniejszą stronę internetową. Aby uniemożliwić Google/DoubleClick zbieranie danych dotyczących użytkowania, należy wykonać instrukcje dostępne pod tym adresem: uniemożliwienie zbierania danych.

  Salesforce Marketing Cloud

  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy moduł do zarządzania relacjami z klientem „Salesforce Marketing Cloud” od salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636, Monachium. Salesforce Marketing Cloud jest usługą zarządzania bazami danych użytkowników. Dane są przetwarzane głównie w UE/EOG, mogą być jednak również przekazywane do USA (np. Salesforce.com Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, Kalifornia, CA 94105, USA) lub do innych państw trzecich. Technologia ta zbiera informacje na temat zachowań osób odwiedzających stronę internetową w celach marketingowych i w formie pseudonimizowanej. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie i piksele internetowe. Dzięki tej technologii możemy poprawić naszą ofertę reklamową kierowaną do Ciebie. Dodatkowe informacje na temat Salesforce Marketing Cloud oraz przetwarzanych danych.

  Narzędzia poprawiające wydajność

  GoogleAnalytics/Firebase (metryki)

  Korzystamy również z usługi Google Firebase w celu analizy i kategoryzacji grup użytkowników oraz wyświetlania powiadomień push. Firebase jest spółką zależną Google z siedzibą w San Francisco (CA), USA. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danych Firebase.

  Interfejs API Google Places

  Korzystamy z interfejsu API Google Places w celu ułatwienia wyszukiwań opartych na lokalizacji. Korzystając z wefox, automatycznie wyrażasz zgodę na tę usługę. Dane zbierane z wyszukiwań obsługiwanych przez interfejs API Google Places podlegają warunkom korzystania Google. Dodatkowe informacje.

  Salesforce CMS

  Korzystamy z systemu zarządzania treścią (CMS) od Salesforce, w celu szybszego i skuteczniejszego rozpatrywania wniosków użytkowników. Informacje na temat prywatności można uzyskać od salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium.

  Twilio

  Korzystamy z usług Twilio, firmy świadczącej usługi komunikacji w chmurze (platforma jako usługa, PaaS), która wykonuje i odbiera połączenia telefoniczne, przesyła i odbiera wiadomości tekstowe oraz wykonuje inne funkcje komunikacyjne za pośrednictwem swoich interfejsów API usług sieciowych. Aby uzyskać informacje na temat prywatności, prosimy o kontakt z Twilio Inc., 375 Beale St #300, San Francisco, CA 94105, USA.

  Amazon S3

  Amazon S3 lub Amazon Simple Storage Service to usługa oferowana przez Amazon Web Services (AWS), która zapewnia przechowywanie obiektów za pośrednictwem interfejsu usługi sieciowej. Usługa Amazon S3 może być wykorzystywana do przechowywania wszelkiego rodzaju obiektów, zapewniając funkcje takie, jak przechowywanie do celów aplikacji internetowych, tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych, odtwarzanie awaryjne, archiwizacja danych, jeziora danych do analizy oraz hybrydowe przechowywanie w chmurze obliczeniowej. Aby uzyskać informacje na temat prywatności, prosimy o kontakt z Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone.

  Ixopay

  W naszej Aplikacji korzystamy z ixopay do obsługi Twoich danychdotyczących banku i płatności, np. przy zmianie preferowanej metody płatności. Informacje na temat prywatności można uzyskać od Ixopay GmbH, Mariahilfer Straße 77-79, A-1060 Wiedeń, Austria/

  Korzystanie z Twoich danych w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpieczeństwa naszej strony internetowej

  LogEntries

  Korzystamy z programu „LogEntries” do oceny plików dziennika. Możliwe, że Twoje danedotyczące użytkowania będą przekazywane na serwer LogEntries. Potrzebujemy tych danych, aby zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie pomiędzy Tobą a nami. Wykorzystujemy je również w celu dostosowania środowiska użytkownika na naszej stronie internetowej do zachowań klienta. Dodatkowe informacje.

  Cloudflare

  Z naszej strony pobierany jest kod Java Script firmy CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA (zwanej dalej Cloudflare). Usługa ta służy zabezpieczeniu niniejszej strony oraz optymalizacji czasu ładowania. Jeżeli masz włączoną obsługę JavaScript w swojej przeglądarce i nie zainstalowałeś/aś blokady JavaScript, przeglądarka może przesyłać dane osobowe do platformy YouTube. Więcej informacji na temat ochrony prywatności w Cloudflare.

  Kto otrzymuje Twoje dane?

  W zależności od rodzaju danych przetwarzanych przez wefox Insurance AG, dostęp do Twoich danych mają tylko określone jednostki organizacyjne. Są to wyspecjalizowane departamenty zaangażowane w realizację naszych usług. Obowiązująca w naszej firmie koncepcja ról i autoryzacji ogranicza dostęp wyłączne do ról i do zakresów, które są wymagane do konkretnego celu przetwarzania.

  Przekazujemy Twoje dane również osobom trzecim w związku z realizacją celów określonych powyżej. Tych odbiorców można podzielić na następujące kategorie:

  Przetwarzanie danych w ramach grupy korporacyjnej:

  Twoje dane są przekazywane spółkom powiązanym, w szczególności upoważnionym wyspecjalizowanym departamentom Group Services (GER) GmbH oraz FinanceFox Services BCN S.L.

  Usługodawcy zewnętrzni:

  Czasami korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w celu wypełniania naszych umownych i prawnych zobowiązań. Usługodawcy ci mogą zatem również otrzymywać dane do tych celów, pod warunkiem, że zobowiążą się zachować poufność i postępować wg naszych poleceń wynikających z przepisów o ochronie danych.

  Usługodawcy zewnętrzni mający siedzibę w państwie trzecim (poza UE):

  Niektórzy z naszych usługodawców w tym niektórzy z ww. dostawców plików cookie, narzędzi, usług i serwisów internetowych, zlokalizowani są w całości lub w części w tzw. państwach trzecich, tj. poza UE. W odniesieniu do niektórych z tych państw trzecich nie wydano decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO. To samo dotyczy odpowiednich zabezpieczeń zdefiniowanych w art. 46 RODO. Przekazywanie Twoich danych tym usługodawcom odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

  Reasekuratorzy:

  Ryzyka, które ponosimy są ubezpieczane u reasekuratorów. Może zaistnieć konieczność przekazania Twojej umowyoraz, w stosownych przypadkach, danych dotyczących szkody reasekuratorowi, aby mógł wyrobić sobie własną opinię na temat ryzyka lub szkody. Ponadto możliwa jest sytuacja, w której reasekurator, w oparciu o swoją fachową widzę, będzie wspierał naszą spółkę w przeglądzie ryzyka lub wyników oraz w ocenie procedur. Poza zobowiązaniami prawnymi, przekazujemy Twoje dane reasekuratorowi wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy ubezpieczenia zawartej z Tobą lub w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów.

  Broker ubezpieczeniowy:

  Jeżeli, w związku ze swoimi umowami ubezpieczenia, jesteś wspierany/a przez brokera ubezpieczeniowego, broker ubezpieczeniowy przetwarza dane dotyczące wniosku, umowy i szkód, wymagane do zawarcia i wykonania umowy. Ponadto przesyłamy te dane brokerom ubezpieczeniowym, którzy wspierają Cię, w zakresie, w jakim te informacje są im niezbędne do świadczenia na rzecz Ciebie usług wsparcia i doradztwa w sprawach dotyczących ubezpieczeń i usług finansowych.

  Poprzedni ubezpieczyciel:

  W celu uzupełnienia informacji o Tobie, w razie potrzeby, dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie poprzedniemu zakładowi ubezpieczeń wskazanemu przez Ciebie we wniosku.

  Inni odbiorcy:

  Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, takim jak organy (np. organy ścigania), w celu wypełnienia prawnego obowiązku powiadamiania.

  Gdzie i jak długo będą przechowywane Twoje dane?

  Dane osobowe są przechowywane na serwerach Amazon Cloud, serwerach Google i serwerach Salesforce w Europie. Są one również przechowywane na naszych własnych serwerach w naszej głównej siedzibie w Liechtensteinie.

  Dostęp do danych jest ograniczony do upoważnionych pracowników. Dane wrażliwe są, przed ich przesłaniem i przechowywaniem, szyfrowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie ochrony danych.

  W przypadku usunięcia konta użytkownika wefox Insurance, Twój profil utworzony dla tego konta zostanie usunięty, więcnie będziesz już mógł/a uzyskać dostępu do tych danych. W zakresie, w jakim dane zapisane w profilu nie będą już wymagane do ww. celów, zostaną one usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania, a ich dalsze przetwarzanie zostanie zablokowane na pozostały okres ustawowego okresu przechowywania.

  Co oznacza automatyczne podejmowanie decyzji i monitorowanie?

  Po wprowadzeniu danych dotyczących ubezpieczenia wniosek jest automatycznie akceptowany na podstawie Twoich danych (profilowanie). Nieprawidłowe lub niekompletne informacje mogą prowadzić do nieprzyjęcia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia, jeżeli takie informacje są istotne dla zakładu ubezpieczeń w celu zawarcia umowy lub obsługi konkretnej szkody.

  Twoje dane dotyczące ubezpieczenia stanowią Twój profil ubezpieczeniowy, który jest przez nas stale monitorowany w celu utrzymania Twojej ochrony ubezpieczeniowej lub informowania Cię o nowych produktach.

  Jakie są Twoje prawa?

  Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji, prawo do sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

  Ponadto masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaradczych; np. w Polsce możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zgoda i cofnięcie zgody

  Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją w dowolnym momencie cofnąć. Cofnięcie zgody jest skuteczne na przyszłość i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano przed odwołaniem zgody.

  Zmiany i korekty polityki prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna. Jeżeli niniejsza Polityka prywatności w przyszłości ulegnie zmianie, poinformujemy Cię o tych zmianach.